Uitvaartzorg De Cirkel

Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
  2. Het volledig bedrag van iedere factuur dient betaald op de vervaldag. Bij toepassing van art. 1147 en 1152 van het burgerlijk wetboek zal bij in gebreke blijven van de betaling binnen de bedongen termijn een verwijlintrest van 15% aangerekend worden, verschuldigd vanaf de datum van de factuur zonder ingebrekestelling van rechtswege.
  3. Ingeval van niet betaling op de vastgestelde termijn wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 20% en dit met een minimum van 120€ onafgezien van de verwijlintresten, de conventionele intresten, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding. Inningskosten, onkosten ingeval van niet-betaling, kosten van deurwaarder en protest, ereloon van advocaat van aanlegger vallen integraal ten laste van de cliënt.
  4. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
  5. Alle opmerkingen of klachten op de inhoud van onze facturen dienen binnen de acht dagen na ontvangst ervan gedaan te worden op straffe van laattijdig, en niet meer ontvankelijk protest.