Uitvaartzorg De Cirkel

Disclaimer

 1. PR WETTELIJKE VERMELDINGEN

  Door gebruik te maken van deze website, www.uitvaartzorgdecirkel.be aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden ervan.

  DEONTOLOGIE

  De begrafenisonderneming Uitvaartzorg de Cirkel is lid van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers (funebra.be) en voldoet aan de deontologische code die eveneens van toepassing is op alle aangesloten ondernemingen.

  De hoofdactiviteit van Uitvaartzorg de Cirkel is de zorg voor de overledenen en de volledige organisatie van de uitvaart, evenals de verkoop van diverse funeraire artikelen.

  PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

  Bij de uitoefening van haar activiteit verzamelt Uitvaartzorg de Cirkel persoonsgegevens zoals de identiteit, adres, contactgegevens, betaalgegevens van de betrokken personen, evenals andere informatie met betrekking tot de laatste wilsbeschikking van de overledene en de organisatie van de begrafenis.

  Deze (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de privacyverklaring verwerkt. Deze privacyverklaring wordt aan de betrokkene overhandigd op het moment dat de (persoons)gegevens bij de betrokkene worden verzameld (i.e. bij het ondertekenen van de bestelling of het contract of op een ander moment).Men verstaat onder “betrokkene, de persoon die de bestelling of het contract met Uitvaartzorg de Cirkel heeft ondertekend en in wiens naam alle documenten zijn opgesteld (“Betrokkene”). Het is tevens de contactpersoon en de enige die kan beslissen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens van de Betrokkene worden door Uitvaartzorg de Cirkel o.a. verwerkt in het kader van:

  • de uitvoering van het contract; en
  • de toepassing van de fiscale wetgeving.

  Deze persoonsgegevens worden door Uitvaartzorg de Cirkel gedurende een periode van 7 jaar bewaard om te beantwoorden aan de wettelijke bewaartermijn.

  De verzamelde persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de overheid en verschillende publieke en particuliere instanties die betrokken zijn bij de aangifte van een overlijden (bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen, erediensten, begraafplaatsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, gerechtsmedewerkers, enz.). Verder zullen de verzamelde persoonsgegevens ook worden verwerkt voor het opstellen van overlijdensberichten.

  De verwerkingsactiviteiten van Uitvaartzorg de Cirkel worden nader omschreven in haar verwerkingsregister en kunnen op verzoek worden geraadpleegd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  De persoonsgegevens die op de website van Uitvaartzorg de Cirkel en andere media worden gepubliceerd, hebben alleen betrekking op de overledene en zijn bedoeld om het overlijden en eventueel ook de begrafenis aan te kondigen. Ze worden alleen vermeld met de expliciete toestemming van de Betrokkene. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) zijn de persoonsgegevens van overledenen geen persoonsgegevens en bijgevolg niet onderhevig aan de verplichtingen van de Europese en nationale privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot (1) de AVG en (2) wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waardoor zij zonder enige tijdslimiet kunnen worden bewaard. Niettemin kan de Betrokkene te allen tijde verzoeken om de (persoons)gegevens te verwijderen.

  Alle (persoons)gegevens worden op papier en/of in digitaal formaat bewaard zolang de Betrokkene niet de wens heeft uitgesproken om deze te verwijderen. Het kan immers nuttig zijn om zelfs na de wettelijke termijn nog over deze (persoons)gegevens te beschikken in geval van het overlijden van een ander familielid zodat de uitvaart op dezelfde manier kan worden georganiseerd, of in het kader van de herdenkingsplicht. Uitvaartzorg de Cirkel kan de (persoons)gegevens na een periode van ten minste 30 jaar systematisch verwijderen, rekening houdend met de wettelijke geldigheidsduur van een concessie van de respectievelijke begraafplaats.

  Alle (persoons)gegevens worden in elektronische vorm opgeslagen op onze servers en/of de servers van onze onderaannemers. Ze worden beheerd in overeenstemming met de Europese en nationale privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot (1) de AVG en (2) wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en waarbij er door middel van gepaste technische en organisatorische (veiligheid)maatregelen de (persoons)gegevens zo goed als redelijkerwijs als mogelijk worden beschermd (i.e. middelenverbintenis).

  De Betrokkene kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage/toegang, wijziging/verbetering, zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of om de schrapping van zijn/haar persoonsgegevens vragen (binnen wettelijke termijnen). Daarnaast heeft de Betrokkene het recht op overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens en het recht om de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast kan u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken, indien u deze zou hebben gegeven. Het volstaat hiervoor om contact op te nemen met Uitvaartzorg de Cirkel of een e-mail te sturen naar info@uitvaartzorgdecirkel.be. Gelieve te willen noteren dat voorgaande rechten slechts kunnen worden uitgeoefend op redelijke wijze en in overeenstemming de beperkingen van het toepasselijk recht.

  De Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) als hij/zij vindt dat zijn/haar recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

  Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Uitvaartzorg de Cirkel kunt de privacyverklaring raadplegen.

  VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSVERWERKING

  Uitvaartzorg de Cirkel is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Het rechtstreeks aanspreekpunt binnen de begrafenisonderneming Uitvaartzorg de Cirkel m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegeven is:

   Naam: Wim CHARPENTIER,
  Adres: Frans Beirenslaan 59 2105 Borsbeek
  Tel. +3233363231
  e-mail : info@uitvaartzorgdecirkel.be

   INHOUD WEBSITE

  Uitvaartzorg de Cirkel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website wordt geverifieerd en betrouwbaar is. Uitvaartzorg de Cirkel kan echter niet garanderen dat alle publicaties volledig, exact en/of up to date zijn.

  Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op deze website technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.

  Uitvaartzorg de Cirkel kan, in zover als toegestaan onder het toepasselijke recht, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongepaste, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op deze website. Niet essentiële informatie kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of verwijderd.

  AUTEURSRECHTEN

  Zowel de teksten en de afbeeldingen als de huisstijl of enige andere informatie op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij expliciet anders vermeld. Het is ten strengste verboden om deze inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, citeren, vertalen, aan te passen, of te wijzigen, op welke manier of in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege  Uitvaartzorg de Cirkel.

  De handelsmerken/namen en logo’s die direct of indirect verband houden met deze website en/of de eigenaar ervan mogen enkel worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaartzorg de Cirkel.

  Elke inbreuk zal systematisch worden onderworpen aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

  HERROEPINGSRECHT

  Volgens artikel VI.47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument gedurende een termijn van 14 dagen gebruik maken van het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand. Overeenkomstig artikel VI.53-3° en 4° van het WER kan dit recht echter niet worden uitgeoefend voor de levering van onze bloemstukken die een gepersonaliseerd lint of kaart bevatten. Het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op bloemen (i.e. producten met beperkte houdbaarheid) en gepersonaliseerde artikelen.

  GESCHILLEN

  Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om deze geschillen te behandelen.

  Elke klacht of speciaal verzoek met betrekking tot deze wettelijke vermeldingen of het auteursrecht kan per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van Uitvaartzorg de Cirkel of per e-mail via het contactformulier op deze website.